APQ El
ApQ_el

CPR ny standard för brandklassning av kablar

CPR (Construction Product Regulation) är en europeisk byggproduktförordning som ska säkerställa att information om prestandan i produkter som används i byggnationer är pålitlig. För att uppnå detta sker succesivt en harmonisering av reglerna för hur byggprodukter och kablar testas och klassas.

Från den 1 juli 2017 börjar CPR för brandspridning att gälla för kablar i Sverige.

Vad innebär CPR?

CPR-klassificeringen innebär att alla produkter som tillverkas och lanseras på marknaden för att permanent ingå i en byggnad, och vars prestanda påverkar byggnadens prestanda, måste vara CE-märkta och testade för att uppfylla de nya brandkraven.

Det kräver bland annat att en tredje part testar och godkänner kablarna. Det gäller till exempel flamskyddade el-, signal- och kommunikationskablar.

Testas för fler kriterier

För att bli CPR-klassade måste kablarna testas med avseende på såväl energiinnehåll, brandspridning, rök, syrahalt, värmeavgivning och droppbildning (brinnande plastdroppar som sprider brand) medan de gamla klasserna endast omfattade brandspridning.

Dock gäller de nya reglerna bara flamskyddade kablar, inte brandresistenta kablar. De kommer även fortsättningsvis att provas och klassas enligt nuvarande metoder och standarder.

Olika miljöer kräver olika klassning

Kabeltillverkarna är skyldiga att tillhandahålla en prestandadeklaration över varje CPR-produkt. Deklarationen ligger till grund för själva CE-märkningen. Tanken är att all viktig information kring kabeln ska följa med i alla led från tillverkaren till slutkunden. 

Beroende på var kablarna ska användas krävs olika brandklassning. Baskraven som Boverket har ställt upp i Sverige är att fast installerade flamskyddade kablar ska ha som lägst klassen Dca-s2,d2, motsvarar brandegenskaper liknande dem hos vanligt trä.

Bättre men dyrare

De nya kablarna som uppfyller kraven i CPR-klassificeringen är testade för fler parametrar. Därmed är de också säkrare eftersom fler aspekter av brandskydd har tagits med i bedömningen. Tidigare testades till exempel inte om brinnande kablar bildade platsdroppar som kunde sprida branden vidare.

Samtidigt innebär det att kostnaderna för kablar generellt kommer att bli högre eftersom tillverkarna måste genomföra fler tester för att få dem godkända enligt CPR.