APQ El
el-kvalitet-miljo
Kvalitet och miljö

Naturligtvis har vi fullt fokus på kvalitet och miljö. Allt annat vore ohållbart.

ApQ_kvalitet
El_kvalitet_miljo
ApQ_miljo

Hållbarhet i alla led

Vi är noggranna. Och vi är medvetna om vår påverkan på både miljö och klimat. Så självklart arbetar vi systematiskt, långsiktigt, ansvarsfullt och engagerat för att hela tiden öka vår kvalitet och minska vår resursförbrukning. 

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Men miljö- och kvalitetsledningssystem är bara en grund att stå på. Arbetet med att förbättra vår verksamhet pågår ständigt.

När det gäller kvalitet har vi tagit ett antal beslut som bland annat sammanfattas i vår kvalitetspolicy:

För oss är kvalitet att alltid leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav. Vår målsättning är att varje kund i varje uppdrag blir en nöjd kund.

Kvalitet är alla medarbetares ansvar och skall prägla avdelningens hela verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens. Ansvarsfördelningen för kvalitet är klar och entydig.

Det skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans. Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer.

Och det innebär att vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.

På samma sätt har vi sammanfattat våra ambitioner kring miljö- och hållbarhetsarbetet i vår miljöpolicy:

Vi uppfyller kundens och samhällets miljökrav inklusive legala krav och som fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning och miljöbelastning.

Detta uppnår vi genom att:

  • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljningav uppnådda resultat och förebygga föroreningar.
  • Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahållermiljöanpassade produkter och tjänster.
  • Alla medarbetare utbildas och motiveras för att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet.